فرامــوشی رمـز عبــور
لیست  قیمت ویژه مشتریان

سفارش آسان وسریع بدون واسطه راتجربه کنید 

nanwovenپارچه های اسپان باوندویا نانوون


 


جدول فوق لیست سایزهای استاندارد،کاربردی وپر مصرف می باشدوسفارشات خارج از جدول از عرض 20 تا 70 سانتی متر قابل اجرا می باشد.

هزینه های ثانویه:
شرح خدمات در  تیراژ1000 عدد مبلغ به تومان
چاپ تک رنگ یک رو (رنگ های عادی)در سایز
A4  120 تومان
چاپ تک رنگ یک رو (طلایی یا نقره ای)در سایز
A4 150 تومان
دسته بندی(نواری)به ازای هر ساک 100 تومان
هزینه طراحی  10000  تومان       
هزینه شابلون 15000  تومان