فرامــوشی رمـز عبــورtarafe-list-sms-(1).png
نسخه ارسال و دریافت                                                                                                                       70000تومان    
 
نسخه حرفه ای با تمامی امکانات ارسال و دریافت                                                                                  100000تومان             
 
نسخه حرفه ای با امکان ایجاد پنل همکاران                                                                                          140000تومان       
 
پنل مدیریت                                                                                                                                   تماس حاصل فرمایید
 
هزینه  هر پیام کوتاه                                                                                                                       9/5 الی 11 تومان
 
.