فرامــوشی رمـز عبــورمعرفی گروه نرم افزاری فناوران دانش

در این راستا گروه نرم افزاری فناوران دانش گروهی از متخصصین مجرب را گرد هم آورده که در چارچوب استانداردهای مورد قبول بین المللی فعالیت می کنند. زمینه اصلی فعالیت های این گروه به شرح زیر است :